Gandalf Lycanis Wolfdog – (Sherlock)

Wolfdog mix

Call Name: Sherlock

Reg. Name: Gandalf Lycanis Wolfdog

Reg. Number: ITR-

DOB: 29 November 2014

Sire: Evoy Lycanis Wolfdog

Dam: Aponi Lycanis Wolfdog

Gandalf Lycanis Wolfdog – (Sherlock)
Wolfdog mix